سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد ملک – عضو هیت علمی – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
سیده معصومه بنی هاشمی – کارشناس پژوهشی – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر
کلثوم غلام نژاد – مهندس کامپیوتر – مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر

چکیده:

سواحل دریاها بدون دخالتهای انسانی، پایداری طبیعی خود را حفظ نموده و علیرغم تغییرات کوتاهمدت نهایتاً با یک محیط زیست سالم ساحلی مواجه هستیم. منطقه امیرآباد (نکا) در طی سالهای اخیر با تحولات توسعهای از جمله احداث بندر امیرآباد همراه بوده که در این مطالعه تغییرات خط ساحل این منطقه در مقاطع سالهای ۱۳۴۵ ,۱۳۸۳ و ۱۳۹۱ مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، با استفاده از نتایج حاصل پردازش دادههای دورسنجی در دورههای زمانی ۱۳۴۵ و ۱۳۸۳ و برداشت موقعیت خط ساحل در سال ۹۱ ، روند تغییرات خط ساحل که هم ناشی از نوسانات دریا و هم حاصل احداث سازه در منطقه بوده ، ارزیابی شده است. این مطالعه نشان میدهد، که سواحل منطقه امیرآباد بدلیل احداث تأسیسات بندری از وضعیت تعادل و پایداری خارج شده و در سواحل بالادست (ضلع غربی) و پایین دست (ضلع شرقی) به ترتیب رسوبگذاری و فرسایش دیده میشود