سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ملائی – مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام
اردشیر شفیعی –

چکیده:

رشد فزاینده جمعیت و استفاده های بی رویه از منابع طبیعی جهت برطرفنمودن نیازهای خود، باعث تخریب اراضی زراعی و مرتعی و خارج شدن آنها از عرضه تولیدگردیده است. انسان برای تامین غذا و خسارات سیلابهای ناشی از عملکرد نامتناسب و نیز استفاده از آب سیلاب در بسیاری از مناطق جهان به فکر استفاده صحیح و اصولی از منابع آب و خاک افتاده است. دراین راستا در کشور ایران نیز تفکر بهره برداری از آب سیلاب از طریق جمع آوری، مهار و تغذیه سفره های آب زیرزمینی … گسترش یافته است. لذا، به منظور تعیین اثر پخش سیلاب بر حاصلخیزی خاک و نیز جلوگیری از اثرات سوء احتمالی مقابل سیلاب و عرصه پخش، بررسی اثرات کمی و کیفی آب سیلاب از طریق نهرهای گسترشی وبانکتهای هلالی انجام گرفته است. دراین بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک عرصه پخش سیلاب در مدت ۳ سال علمیات پخش سیلاب از طریق نمونه برداری از خاک سهخ نوار اولیه پخش در سه عمق ۱۵-۰، ۳۰-۱۵ و ۴۵-۳۰ سانتیمتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. جدول تجزیه واریانس نشان دهنده اینست که تاثیر پخش سیلاب بر روی افزایش رس، منیزیم، درصد اشباع، پتاسیم، کربن آلی، ظرفیت ، تبادل کاتیونی، درصد شن و سیلت در سطح ۱ تا ۵ درصد معنی دار بوده و تغییرات مقدار سدیم، هدایتالکتریکی، ازت، فسفر، نیتروژن، نیترات، کربنات، سولفات و ظرفیت تبادل کاتیونی افزایش داشته ولی میزان تغییرات معنی دار نبوده است. نتایج تجزیه و تحلیل دانکن حاصل از ماقیسه عمق های ۱۵-۰، ۳۰-۱۵ و ۴۵-۳۰ سانتیمتری نسبت به همدیگر و همچنین مقایسه آنها در بین نوارهای پخش نشان دهنده معنی داربودن تغییرات مقادیر تعدادی از عناصر مذکور در سطح ۱و۵ درصد می باشد.