سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد عبدالحسینی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خشکسالی یکی از مهم ترین بلایای طبیعی است که در دراز مدت وضعیت اقتصادی- اجتماعی انسان را نیز تحت الشعاعقرار می دهد. وجود عوامل مختلف اقلیمی تأثیرگذار و تغییرات آنها، بررسی این واقعه را تا حدودی حساس کرده است. انجاممطالعات تغییر اقلیم و بررسی سناریوهای اقلیمی دوره آتی یکی از کارآمدترین روش ها برای بررسی این واقعه در دوره آتیمی باشد. در این مطالعه با در نظر گرفتن زیر حوضه قره سو استان گلستان و با استفاده از داده های بلند مدت روزانه ایستگاه سینوپتیک گرگان، ابتدا به بررسی تغییرات دمای حداقل و حداکثر و بارش تحت سناریو A2 مدل HADCM3 پرداخته شد. بدین منظور از روش ریز مقیاس نمودن رگرسیونی و مدل SDSM استفاده گردید. سپس با بکارگیری شاخص های خشکسالی SPI و RDI، خصوصیات مربوط به خشکسالی دوره های ۳۰ ساله آتی برآورد و مقایسه گردید. نتایج حاکی از افزایش متوسط بارندگی دوره آتی در تمامی ماه ها و شدت گیری احتمال وقوع سیلاب در منطقه می باشد. آنالیز خشکسالی منطقه نیز حاکی از این بود که SPI در دوره گذشته مدت و شدت حداکثر بیشتری در مقایسه با RDI برآورد کرده ولی در مورد تعداد واقعه خشکسالی و متوسط شدت روند عکس مشاهده شد. از سوی دیگر، منابع مختلف عدم قطعیت از دورهمیانی به بعد باعث برآورد یکسان دو شاخص مذکور در برآورد خصوصیات خشکسالی گردیده است.