سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

غلام عباس نکونام – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، دانشگاه آزا
محمد ملکوتیان – استاد گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرم
محمدصدیق مرتضوی – استادیار گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

شمارش جمعیت باکتری های هتروتروف یکی از روش های کارآمد در پایش کیفیت آب و تامین آب سالم است. هدف از مطالعه پایش کیفیت آب شرب شهر کرمان، تغیرات جمعبت باکتریهای هتروتروف و عوامل مرتبط با آن از جمله کدورت، pH، کلر آزاد باقیمانده و دما در شبکه توزیع آب است. تحقیق توصیفی و تحلیلی است که در بازه زمانی تیرماه ۸۸ تا خرداد ماه ۸۹ انجام شد. با توجه به میزان و تراکم جمعیت، ۷۴ نقطه نمونه برداری در شبکه توزیع شهر کرمان انتخاب و بصورت ماهانه از نقاط انتخابی نمونه برداری انجام شد . HPC ، pH کدورت، کلر آزاد باقی مانده در هریک از نمونه ها طبق روشهایی استاندارد مندرج در کتاب روش های استاندارد برای آزمایشات آب و فاضلاب اندازه گبری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا پهنه بندی تغیرات با استفاده از GIS روی نقشه شهر مشخص گردید. میانگین سالیانه HPC ، PH ، کدورت، کلر باقیمانده و دما به ترتیب cfu/ml22/01 ، ۰/۵۹۸NTU ، ۰/۴۷۱mg/l و ۲۰/۸۷ درجه سانتی گراد بدست آمد. مقایسه بین میانگین HPC ، کدورت، دما و کلر آزاد باقی مانده در ماه ها و فصول مختلف سال اختلاف معنی داری را نشان داد. آزمون همبستگی مشخص نمود که بین شاخص HPC با کلر باقیمانده و کدورت و دما ارتباط معنی داری وجود دارد. پهنه بندی نتایج مقادیر بالای HPC در نقاط کور شبکه نشان داد که این امر را می توان به میزان کم کلر باقی مانده و کدورت بالای این نقاط نسبت داد . میانگین میزان HPC ، PH،کدورت و کلر آزاد باقی مانده در شبکه توزیع آب شهر کرمان در حدود استاندارد های سازمان بهداشت جهانی است . در تعدادی از نقاط کور و انتهائی شبکه، کلر باقی مانده کمتر از حداقل استاندارد می باشد. فشار پایین شبکه مخصوصا در فصل تابستان باعث ایجاد فشار منفی در شبکه، ورود مواد خارجی و افزایش کدورت می گردد که اثرات منفی آن را تشدید می نماید که بایستی برای آن تمهیداتی اندیشید.