سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه اصغرنژاد – گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مهندسی کشاو
بهنام امیری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
صفرعلی مهدیان – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدسامان سیدجعفرنظری – گروه شیمی، دانشگاه مازندران

چکیده:

افلاتوکسینها گروه بزرگی از سموم قارچی هستند که توسط گونههای خاصی از جنس آسپرژیلوسAspergillus)مانند A. Flavus تولید میگردند. این گروه از سموم قارچی به عنوان سردسته توکسینهای قارچی محسوب میشوند که وجود آنها در غذا و محصولات و دانه های روغنی یک خطر همیشگی برای ایجاد بیماریهای مزمن و خطرناک در انسان و حیوان در نظر گرفته شده است. در این بررسی تغییرات تولید افلاتوکسینها۱ B و ۲ B1 ،G1 ،G در دو گونه قارچ آسپرژیلوس به اسامی A. foetidus و A. flavus در محیط کشت ساده و کم هزینه سیب زمینی دکستروز براثPDB) به روش کروماتوگرافی مایع با کارائی بالا HPLC) آنالیز شده است. ابتدا دو گونه مذکور را در ۲۵ میلیلیتر محیطPDB کشت و پس از مدت ۳۲ روز نگهداری در شرایط مشابه محیط رشد این قارچ در دمای ۲۶ درجه سانتیگراد، رطوبت ۸۰ % و تاریکی، اقدام به استخراج افلاتوکسین نمودیم. ترشحات توسط ۱۰ میلیلیتر کلروفرم از عصاره فیلتر شده محیط استخراج و پس از تبخیر حلال، رسوب حاصله در ۳ میلیلیتر متانول حل و فیلتر شده و به دستگاه HPLC تزریق گردید.براساس تحلیل دادهها، در گونه A. foetidus افلاتوکسینهای G1,B1,B2 به ترتیب به میزان ۲٫۳ و ۸٫۷۱ و ۳٫۱ میل یگرم در ۵۰ میلیلیتر محیط مایعPDB 24 روز پس از کشت و افلاتوکسینG2 به میزان ۰٫۰۲۰ میلیگرم در ۵۰ میلی لیتر محیط مایع PDB 20 روز پس از کشت در محیط به بیشترین مقدار خود رسیدهاند. در گونه A. flavus افلاتوکسینهای G2,B1,B2 به ترتیب به میزان ۱۸٫۴۶ و ۸۷٫۹۲ و ۸٫۵۷ میلیگرم در ۵۰ میلیلیتر محیط مایع ۲۰ روز پس از کشت و افلاتوکسینG1 به میزان ۱۲۶٫۴۹ میلیگرم در ۵۰ میلیلیتر محیط مایع ۲۴ روز پس از کشت بالاترین تولید را داشتند. بر اساس نتایج مشاهده شده بیشترین توکسین تولیدی از نوعB 1 و کمترین آن از نوعG2 بوده است