سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هدی گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه – های آبی،
رامین فضل اولی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری
احسان نوروزنژاد – کارشناس فنی عمران قرارگاه خاتم، ساری

چکیده:

اصلاح رفتار خاک به کمک افزودنیها به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود بسیاری از پارامترهای رفتاری خاک همواره مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است. از میان این افزودنیها، نانومواد که حایز ویژگیهای منحصر به فردی هستند و استفاده از آنها در دیگر شاخه- های علوم مهندسی منجر به تحولاتی بنیادی شده است، در مهندسی ژئوتکنیک کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند. مطالعات آزمایشگاهی انجام شدهقبلی بر روی انواع رسها و مخلوط آنها با نانوذرات نشان میدهد که استفاده از نانورس سبب تغییرات حدود اتربرگ و مقاومت فشاری محدود شده، میشود. در این پژوهش به منظور بررسی میزان تغییرات بهوجود آمده در تنش برشی خاک، آزمایش فشار تکمحوری در دو حالت با و بدون نانورس بر روی خاک مورد نظرانجام شد. مقایسه نتایج آزمایشات انجام شده در این پژوهش حاکی از افزایش معنیدار تنش برشی خاک در اثر بهکارگیری نانورسها بوده است.