سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میثم پیروی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس
امیر زینالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی، دانشگاه تربیت مدرس
مهیار مشتاق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فرآوری مواد معدنی،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

این مقاله به مطالعهی فلوتاسیون مواد معدنی با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی میپردازد. در این مقاله دو حالت مورد مطالعه قرار گرفته است: حالت پیوسته (دینامیک و استاتیک) و حالت نیمه- پیوسته (یا نیمه ناپیوسته). برای مدلسازی این فرآیند، سیستم را به چهار بخش تقسیم میکنیم: بخش یک: ذراتی که به حباب متصل هستند و در فاز پالپ حضور دارند، بخش دوم: ذراتی که به حباب متصل هستند و در فاز کف قرار دارند، بخش سوم: ذراتی که آزادند و در فاز کف قرار دارند، بخش چهارم: ذراتی که آزادند و و در فاز پالپ قرار دارند. در هر حالت (از جمله پیوسته و نیمهپیوسته) منحنی تعداد ذرات نسبت به متغیر زمان با استفاده از نرم افزار متلب رسم شده است. با تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از این مدل و مقایسهی منحنیهای به دست آمده، به نتایجی میرسیم که میتواند برای بهینه سازی فرایند فلوتاسیون مورد استفاده قرار گیرد.