سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی لطف اللهی یقین – دانشیار دانشگاه تبریز
رقیه رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پدیده گرم شدن زمین و به دنبال آن افزایش تراز آب دریاچه ها توجه جهانی را به تاثیر تغییرات آب برروی سازه ها جلب کرده است تحقیق حاضر به منظور بررسی پاسخ تاریخچه زمانی سازه های جاکتی مستقر درآبهای دریای خزر و نیز با هدف مقایسه رفتار المان های مختلف در اثر پدیده مذکور انجام گرفته است یک نمونه سکوی جاکتی مستقر در آبهای دریای خزر بدلیل افزایش تقریبا ۲/۵ متری تراز آب در مدت ۲۰ سال تحت شرایط تغییرات عمق آب دربازه زمانی مذکور با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS شبیه سازی شده و پاسخ آن برای حالت مختلف استقرار تراز آب ساکن مقایسه شده است پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی مشاهده گردید که رفتار اعضای سازه ای به فاکتورهای مختلفی از جمله نوع عضو سازه ای و موقعیت قرارگیری آن بستگی دارد و اظهار نظر قطعی درباره رفتار اعضای سازه ای دراثر تغییرات تراز آب امکان پذیر نیست