سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا عمادی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ماز
ساحله کاکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

کاهش اعتمادپذیری تامین آب با توجه به مغایر بودن تغییرات زمانی آبدهی رودخانهها و نیازها سبب وارد آمدن خسارتهای جبرانناپذیری به بخشهای ذینفع میشود. بنابراین برای استفاده مناسب و افزایش اعتمادپذیری باید از سدهای مخزنی استفاده کرد. ورود رسوبات به سدها و کاهش حجم آب قابل بهرهبرداری از مه مترین مشکلاتی هستند که مخازن با آ نها مواجه هستند. در این پژوهش ابتدا نحوهی توزیع رسوب در مخزن سد درودزن با استفاده از روشهای تجربی افزایش و کاهش سطح و بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۵۱ برای سال ۱۳۸۲ محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد روش افزایش سطح نسبت به روش کاهش سطح دارای خطا و انحراف معیار کمتری در تخمین نحوه توزیع رسوب است. بنابراین با استفاده از روش افزایش سطح توزیع رسوب سد در سالهای ۱۳۸۱ ، ۱۴۰۱ و ۱۴۲۱ انجام و مقادیر سطح- حجم – ارتفاع سد در این سا لها بدست آمد. سپس با استفاده از روش بهرهبرداری استاندارد نحوهی تامین نیازهای پایین دست مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی عملکرد سیستم از شاخصهای اعتمادپذیری و آسیبپذیری استفاده شد و نتایج در سالهای مختلف بهر هبرداری با یکدیگر مقایسه شد