سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن ابهری سه گنبد – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
علی فضل آرا – دانشگاه شهیدچمران اهواز، دانشکده دامپزشکی، گروه بهداشت و کنترل موا
خدیجه دلفان – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر،دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی
وحید یاوری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، دانشکده منابع طبیعی دریا، گروه شی

چکیده:

در این مطالعه میزان تغییرات بار میکروبی مزوفیل ماهی حلوا سفید در مدت ۲۷ روز نگهداری در یخ در روزهای صفر، ۳ ، ۶ ، ۹ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۴ ، ۲۷ مورد ارزیابی قرار گرفت بار باکتریایی ساکروفیل در کل دوره بجز در روز ششم روند افزایشی نشان داد. تعداد بار باکتریهای سرمادوست، در روز اول ۳/۴۴log cfu/g در روز دوازدهم به log cfu/g6/18 ودر روز آخر log cfu/g8/13 اندازه گیری شد. ضریب همبستگیr) بار باکتریایی سرمادوست با زمان۰/۸۹۸ ۰ به دست آمد. بار باکتریایی سرمادوست با زمان نگهداری ضریب تعیینR2 برابر با ۰/۸۰۷۴ را نشان داد.