سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر شیردل – کارشناس ارشد مهندسی مواد، سازمان انرژی اتمی ایران
فهیمه خندان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد محسن مشکسار – استاد، بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق روش پرس کاری شیاری محدود شده (Constrained Groove Pressing) به عنوان یکی از روش های تغییرشکل بسیار شدید (SPD) بر روی صفحه های آلومینیوم خالص تجاری انجام شد. در روش پرس کاری شیاری محدود شده (CGP) نمونه با پر سکاری متوالی در قالب شیاردار نامتقارن و قالب تخت در معرض تغییرشکل برشی قرار می گیرد. هر مرحل هی کامل پر سکاری شیاری، شامل چهار مرتبه عملیات پرس می باشد. ابتدا نمونه در قالب شیاردار نامتقارن پرس گردیده و شکل شیاری به خود می گیرد و بعد از آن در قالب تخت، صاف می گردد. به دلیل نامتقارن بودن قالب، با چرخش ۱۸۰ درج های نمونه حول محور عمود بر سطح پرس، این عمل تکرار می شود تا نواحی ای که قبلا تغییرشکل نداده بودند این بار تحت تغییر شکل قرار بگیرند. با توجه به هندسه ی قالب، با هر مرحله پرس کاری شیاری، ب هطور یکنواخت کرنش حقیقی ۱/۱۶ در نمونه ایجاد می شود. برای بررسی اثر این روش در کاهش اندازه دانه از پراش اشعه ی ایکس (X-ray) استفاده شد. بدین منظور از هر مرحله ی کامل پر سکاری شیاری یک نمونه تهیه گردید و با استفاده از اشعه ی ایکس مورد آنالیز قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد مراحل پرس کاری شیاری اندازه دانه کاهش یافت و به ۶۷ نانومتر رسید.