سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرانگیز سلیمانی – مربی گروه جغرافیای دانشگاه پیام نور

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات اقلیمی و اثر آن براثر کشاورزی و گندم انجام گرفت روش تحقیق دراین مقاله یک روش اسنادی است گاز Co2 مهمترین عامل تغییر اقلیم درجهان می باشد که با افزایش درجه حرارت طول دوره رشد گیاه را کوتاه می کند و باعث کاهش عملکرد گندم محصول درمناطق گرمسیر و نیمه خشک مانند بعضی جاهای ایران می شود با افزایش Co2 محصول مقدار کربن بیشتری نسبت به مقدار نیتروژن جذب می کندمقدار پروتئین کم می شود و کیفیت محصول پایین می آید گاز Co2 با بستن منافذ گیاه و تغییر فیزیولوژی گیاهان مقدار تبخیر و تعرق را کاهش میدهد و برچرخه هیدرولوژی اثر میگذارد افزایش گاز Co2 دربعضی جاها مانند نواحی گرمسیری مرطوب و معتدل اثر مثبت دارد و درنواحی گرمسیری خشک اثرمنفی دارد واکنش فتوسنتز گیاهان نسبت به این گاز متفاوت می باشد با توجه به اینکه کشورما دارای تنوع اقلیمی است ما می توانیم با برنامه ریزی های درست از اثرات مثبت Co2 استفاده نماییم