سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن لشکری – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
فاطمه ابوطالبی جهرمی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
ماریا امیرزاده – کارشناس ارشد زمین شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

در این مقاله به منظور بررسی تغییرات اقلیمی دریاچه بختگان با استفاده از کانی شناسی رسی، تعداد ۱۰ مغزه از رسوب دریاچه بختگان به صورت پیستونی و شبکه ای برداشت گردید. برای این منظور پس از آماده سازی نمونه ها آنالیزXRD بر روی آنها انجام پذیرفته است نتایج این بررسی به صورت ۹ نمودار که در آن فراوانی نسبی کانی های مختلف در رسوبات نشان داده شده، نشانگر رسهای مونتموریلونیت ،ایلیت، کلریت و زئولیت می باشد . مونتموریلونیت مهمترین کانی گروه اسمکتیت است که در شرایط آب و هوایی گرم و معتدل با تناوب فصلی خشک و مرطوب تش یکل و نشانه پیشروی سطح آب دریاها می باشد. ایلیت، شاخص آب و هوای سرد و معتدل و یا خشک بوده و کلریت شاخص اب و هوای سرد و معتدل می باشد زئولیت شاخص اب و هوای گرم و خشک است. بنابر این پس از بررسی نمودارها، در دریاچه بختگان دو دوره آب و هوای گرم و معتدل، دو دوره آب و هوای سرد و معتدل یا خشک، دو دوره آب و هوای سرد و معتدل و پنج دوره آب و هوای گرم و خشک دیده می شود