سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ماهان ضیایی –
حسین میرسیدحسینی – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر
محسن فرحبخش – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهر

چکیده:

ریزوسفر یک میکرو بیوسفر است که خصوصیات بیولوژیکی، فیزیکی و شیمیایی آن از جمله اشکال شیمیایی عناصر در آن با توده خاک متفاوت است. این آزمایش جهت مقایسه تفاوت اشکال شیمیایی سرب و فراهمی آن‌ها در ریزوسفر و توده خاک دو گیاه ذرت و کلزا در دو زمان سه و شش هفته پس از کشت با استفاده از جعبه های کشت در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. برای بررسی تغییرات اجزای فلزات و زیست فراهمی آن‌ها از روشهای مختلف عصاره گیری (DTPA ,HNO3 و Ca(NO3)2 ) استفاده شد. بین مقادیر سرب در دو زمان و در محدوده‌های مختلف ریشه هر گیاه و همچنین بین روشهای مختلف عصاره گیری در هر محدوده در سطح ۱% و بین مقادیر سرب در دو گیاه و شاهد در سطح ۵% اختلاف معنی ‌دار وجود داشت که نشان دهنده اثرات خصوصیات ریشه وبرهم کنش‌های متفاوت آنها با خاک می‌باشد که به احتمال زیاد در زیست فراهمی عناصر موثر است