سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه دامپزشکی، ساوه، ایران
محمد رضا نائینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
سعید خلج زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات پروژسترون و استروژن پس از اتمام همزمانی به سه روش همزمان سازی فحلی Sponge+PMSG و ( CIDR+PMSG و دوبار تزریق PGF2α) در گوسفند نژاد کلکوهی، تعداد ۶۰ راس گوسفند در ۳گروه تیمار ۲۰ راسی از مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد ساوه مورد ارزیابی قرار گرفت. در هر ۳گروه تیمار به تعداد یکسان از هر شکم زایش قرار گرفت. در گروه اول: اسفنج داخل واژنی به مدت ۱۴ روز ه بهمراه تزریق ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG در روز آخر. در گروه دوم: سیدر داخل واژنی به مدت ۱۲ روز و تزریق ۴۰۰ واحد بین المللی PMSG در روز آخر . در گروه سوم: دو تزریق ۲٫۵ میلی لیتری پروستاگلندین به فاصله ۱۱ روز. از هر گروه تیمار ۴دوره خونگیری انجام پذیرفت. خونگ ر یی در هر سه گروه به ترتیب، خونگیری اول(پایان همزمانی،قبل از قوچ اندازی )، خونگیری دوم(بعد از قوچ اندازی )، خونگیری سوم(حین دوره) و خون گیری چهارم(پایان دوره) میباشد. نمونه خونهای گرفته شده بعد از جدا کردن سرم و منجمد کردن، در آزمایشگاه توسط کیت مخصوص مو رد آزمایش قرار گرفتند . در بررسی های انجام شده در مقایسه میانگین های پروژسترونی هرسه گروه در هر ۴زمان خونگیری نسبت به یکدیگر، مشخص شد که میانگین پروژسترون در پایان همزمانی و قبل از قوچ اندازی و نیز بعد از قوچ اندازی دارای اختلاف معنی داری بین گروهها میباشد (۰/۰۵>p) . همچنین در مقایسه میانگین های استروژنی هرسه گروه در هر ۴زمان خونگیری نسبت به یکدیگر اختلاف معنی داری مشاهده نشد.