سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امید حیدرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاو
محمدکاظم سوری – استادیار گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
احمد استاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، دانشکده کشاو

چکیده:

انجدان رومی با نام علمی (Levisticum officinale Koch) گیاهی چند ساله از تیره چتریان (Apiaceae) بوده که در بسیاری از کشورها برای استفاده از مواد مؤثره ی آن جهت معالجه بیماری سنگ کلیه و مجاری ادرار بطور وسیع کشت می گردد. به منظور بررسی تغییرات کمی و کیفی اسانس گل ها و میوه های انجدان رومی، نمونه گل در مرحله ی گلدهی کامل و نمونه میوه در رسیدگی کامل جمع آوری شدند و پس از خشک شدن، اسانس به روش تقطیر با آب (دستگاه کلونجر) استخراج گردید. نتایج نشان داد که بازده اسانس در گل آذین و میوه رسیده انجدان رومی به ترتیب ۰/۶۱ درصد و ۲/۸ درصد بود. جهت شناسایی اجزای اسانس از گاز کروماتوگراف (GC ) و گاز کروماتو گراف متصل شده به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده گردید. همچنین نتایج آنالیز اسانس ها نشان داد لیگوستیلید Z (52/42 درصد)، بتا – فلاندرن (۲۶/۵۷ درصد) و الفا- ترپینیل استات (۱۰/۳۵ درصد) در گل آذین و لیگوستیلید Z (35/12 درصد) ، بتا- فلاندرن (۳۴/۴۲ درصد) و آلفا- ترپینیل استات (۴/۲ درصد) در میوه رسیده بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده بودند. بطور کلی می توان بیان داشت که درصد و اجزای اسانس در اندام های مختلف این گیاه با یکدیگر متفاوت است و از نظر عملکرد اسانس و اجزای آن میوه رسیده بهترین اندام جهت استحصال اسانس می باشد.