سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا نوذریان – کارشناس ارشد منابع آب
کاظم حمادی – دکتری هیدرولوژی و منابع آب
هوشنگ حسونی زاده – دکتری تاسیسات آبیاری

چکیده:

موضوع تغییر اقلیم بطور مشخص میتواند پیامدهایی چون تغییر درمیزان بارش تغییر درالگوی زمانی و مکانی بارش تغییر شاخص سیلاب و افزایش رواناب دربرداشته باشد دراین تحقیق ازداده های بارش سالانه ۴۴ ساله اخیر ثبت شده در۳۳ ایستگاه بارانسنجی واقع درحوزه عملکرد سازمان آب و برق خوزستان استفاده شد مطالعه حاضر با بکارگیری آزمون ها و تکنیکهای اماری طبقه بندی شده توسط مرکز تعاون تحقیقات برای هیدرولوژی حوضه های ابریز استرالیا انجام گردید نتایج این بررسی نشان میدهد که در۸۲درصدایستگاه های مورد مطالعه بارش روندکاهشی داشته و درسایر ایستگاه ها روند بارش افزایشی است روند کاهشی این ایستگاه ها قابل ملاحظه بوده بطوریکه این روند بطور متوسط برابر ۱/۶ میلیمتردرسال است اما ازمون های اماری انجام گرفته نشان میدهد فقط ۹ درصد کل ایستگاه ها دارای روند کاهشی معنی دار درسطح a=0.05 است