سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هادی رومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن ومتالور
فرزاد محبوبی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده معدن ومتالورژی،گروه مهندس

چکیده:

در این مطالعه تغییرات ابعادی فولادNitralloy 135M در شرایط مختلف دمایی و نسبت گازی در محیط نیتروژن دهی پلاسمایی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور نمونههایی از این فولاد به مدت ۱۶ ساعت و نسبت گازی هیدوژن به نیتروژن۹۰/۱۰و دماهای ۵۰۰ ۵۵۰ و ۵۷۵ درجه سانتیگراد تحت عملیات نیتروژن دهی پلاسمایی قرار گرفتند. به منظور بررسی اثر نسبت گاز، نسبت هیدروژن به نیتروژن ۹۵/۵در دمای ۵۵۰ درجه سانتیگراد نیز مورد آزمایش قرار گرفت. کلیه نمونهها قبل و بعد از انجام عملیات توسط میکرومتر دیجیتالی اندازهگیری ابعادی شدند. به منظور بررسی میکروساختاری و مطالعه تغییرات ریز سختی از میکروسکوپ نوری و دستگاه ریز سختی سنج بهره گرفته شد. نتایج آزمایشها نشان داد که با افزایش دمای عملیات انبساط ابعادی، ضخامت لایه نیتریدی، سختی و عمق سختی نمونهها افزایش مییابد. هم چنین افزایش نسبت گازی هیدروژن به نیتروژن باعث کاهش انبساط ابعادی و کاهش عمق نفوذ میشود. بیشترین و کمترین میزان تغییرات ابعاد بهترتیب در دماهای ۵۷۵ و ۵۰۰ درجه سانتیگراد و به میزان ۲۰ و ۱۰ میکرون بدست آمدند