سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید مینایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی متولی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سلیمان عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالرحمن قادری – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این پژوهش، رفتار خشک شدن و تاثیر شرایط مختلف خشک کردن ( ۴ سطح توان مایکروویو ۳۶۰ و۶۰۰و۸۴۰و۱۲۰۰ وات و ۴سطح فشارمطلق ۲۰۰و۴۰۰و۶۰۰و۸۰۰ میلی بار) توسط خشک کن مایکروویو- خلا بر تمایل به از دست دادن رطوبت، ضریب انتشار رطوبت موثر و مقادیر انرژی فعال سازی در میوه آلبالو مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافت ههای این بررسی، ضریب موثر انتشار رطوبت برای میوه آلبالو بین ۳/۲۱×۱۰ -۹ تا ۲۰/۰۰۵×۱۰ -۹ مترمبع برثانیه بدست آمد انرژی فعال سازی با استفاده از یک رابطه نمایی بر مبنای رابطه آرنیوس محاسبه شد. مقادیر انرژی فعال سازی بدست آمده در خشک کن مایکروویو- خلا برای میوه آلبالو در سطوح مختلف توان و خلا در سه روش متفاوت بسیار به یکدیگر نزدیک بود