سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی گرانیان – گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
نصرت اله امانیان – گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد
علی طالبی – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه یزد
مسعود زینی – گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه یزد

چکیده:

شکل حوضه یکی از عوامل مهمی است که در مقدار رواناب در حوضه آبریز دخالت دارد . تعیین تاثیر این عامل دربرنامه ریزی مدیریتی در عرصه های منابع طبیعی و عملیات کنترل رواناب بسیار موثر است بسیاری از سازه های کنترل رواناب و فرسایش احداث شده به دلیل عدم اطلاعات و آمار متناسب با حجم رواناب ورسوب طراحی نمی شود و عموماً برای جلوگیری از خطرات احتمالی سازه احداث شده بیش از حد مورد نیاز طراحی می گردد ،که این عمل باعثتحمیل هزینه های زیادی به اجرای این گونه پروژه ها خواهد شد . در این تحقیق با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی رابطه بین شکل دامنه شامل عرض دامنه (همگرا، واگرا و موازی ) و پروفیل طولی دامنه در حالت صاف با آستانه شروع رواناب مورد تحقیق قرار گرفت . همچنین با استفاده از مدل Evens مدل ژئومتری دامنه در آزمایشگاه ساخته شد که اثر توپوگرافی دامنه را از طریق شکل پلان و انحنای پروفیل طولی دامنه در بر می گیرد . با در نظر گرفتن سه حالت همگرا ، واگرا و موازی برای شک ل پلان دامنه و حالت صاف برای پروفیل طولی دامنه، به سه شکل مختلف جهت بررسی آستانه رواناب دامنه دست پیدا می کنیم . تغییر شکل پلان دامنه جریان های سطحی را کنترل می کند و باعث ایجاد آستانه رواناب متفاوتی در دامنه ها با شرایط یکسان می گردد