سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

هما رزمخواه – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
بهرام ثقفیان – استاد پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

درون یابی یکی از مهمترین تکنیکهایی است که اقلیم شناسان درمطالعات پهنه بندی از آن بهره می گردند روشهای درون یابی برحسب ملاکهای مختلف قابل تقسیم هستند دراین تحقیق تلاش بر آن است که ضمن معرفی روش درون یابی کریجینگ به عنوان یکی ا زروشهای دقیق و پرکاربرد مراحل انجام این فرایند با ذکر مثالی صورت گیرد دراین راستا شاخص خشکسالی SPI سه ماهه محاسبه شده برای ایستگاه های سینوپتیک استان فارس مورد بررسی قرارگرفت به منظور درون یابی شاخص SPI سه ماهه در ابتدا سمی واریوگرام تجربی محاسبه و ترسیم گشت سپس ۸ مدل کریجینگ کروی و گوسی برای این سمی واریوگرام برازش یافت و با استفاده از تکنیک ارزیابی متوالی Cross validation خطایتخمین مدلها براورد گردید.