سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین دلشب – سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیستبوشهر
بیتا بنه گزی – کارشناسمسئول آزمایشگاه
منیژه قیم تمیمی – کارشناسآزمایشگاه
زینب مقاتلی – کارشناس آزمایشگاه

چکیده:

دراین تحقیق با توجه به کمی بارشدرسالهای اخیر روند تغیراتکل جامداتمحلول وهدایت الکتریکی رودخانه حله درسالهای ۸۴ الی ۸۷ موردبررسی قرارگرفت که مشخصگردید علاوه برافزایشدما که از سال ۸۴ الی ۸۷ به میزان ۱,۳۸ درجه سانتیگراد افزایشیافته و میانگین بارشنیز از مقدار ۷,۶۱ میلی متر درسال ۸۴ به مقدار ۳,۸۵ میلی متر درسال ۸۷ رسیده است. که عامل کمی بارشوافزایشدما منجر به تبخیر بیشتر وافزایشاملاح وشوری رودخانه حله گردیده است. که درنهایتمنجر به بالا رفتن املاح وشوری درمحل ورود رودخانه به خلیج فارسشده است