سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم ابراهیمی فلاح طلب – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
حسین شریفان – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گ

چکیده:

ضریب آبگذاری (ks) یا ضریب دینامیکی خاک نشان دهنده وضعیت سرعت حرکت آب د رخاک می باشد. این ضریب یکی از خصوصیات بسیار مهم فیزیکی خاک است که اطلاعات از چگونگی تغییرات آن با مکان و زمان برای بهینه سازی مدیریت آب و خاک بسیار ضروری می باشد . در این تحقیق هدف بررسی تغییرات هیدرولیکی خاک با آب شور به روش پمپاژ به چاهک در بالای سطح ایستابی می باشد . تحقیق حاضر در محدوده ای از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (پردیس) انجام شده است. در این محدوده تعداد ۳ چاهک به فاصله ۲ متر حفر گردید. چاهکها به عمق ۸۰ سانتی متر و شعاع ۵ سانتی متر حفر شده اند . آزمایش با ۵ تیمار و با غلظتهای شوری ۷/۵ و ۱۲/۵ و ۱۸ و ۲۶ دسی زیمنس بر متر و همچنین یک آب بدون شوری به عنوان شاهد با سه تکرار انجام شد این آزمایش در خاکی با بافت سیاتی رس و در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با افزایش شوری کاهش می یابد . نتایج آزمون دانکن روی مقادیر ks نشان داد که بین نتایج حاصل از تیمارهای شاهد و ۷/۵ و ۱۲/۵ و ۲۶ درسطح ۵ درصد اختلاف معنی دار وجود دارد ولی بین تیمارهای با ۱۲/۵ و۱۸ و ۲۶ EC در سطح ۵ درصد اختلاف معنی داری وجود ندارد.