سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سارا جرجانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، صندوق پستی ۳۰
رضا اکرمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، صندوق پستی ۳۰
غلامعلی بندانی – بخش مدیریت ارزیابی ذخایر آبزیان، مرکز تحقیقات شیلاتی گلستان، صندوق پ

چکیده:

تعداد ۳۵۰ عدد ماهی گیدرThunnus albacares به مدت ۱۱ ماه در سواحل چابهار جمع آوری شدند تغذیه آنها مورد بررسی قرار گرفت . در این مطالعه بررسی محتویات معده با استفاده از روش شمارشی تعیین و درصد احتمالی و درصد فراوانی نوع طعمه با روشهای مرسوم تعیین گردید . درصد خ الی بودن معده و شاخص غالبیت طعمه غذایی در فصول مختلف تعیین گردید . نتایج بدست آمده نشان میدهد که در ماهی گیدر نوع طعمه اسکوئید صید غالب و اختصاصی است . تغییرات فصلی در ترکیبات غذایی نیز مشاهده گردید بطوریکه غالبیت غذایی معده در بهار و تابستان از اسکوئید و در پاییز و زمستان از ماهیان مختلف بود . درصد خالی بودن معد ه در فصل زمستان از میزان بالاتر و در فصل تابستان از میزان کمتری نسبت به بقیه فصول برخوردار بود . شاخص خالی بودن معده نشان میدهد که این ماهی در زمره ماهیان با تغذیه متوسط میباشد