سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدیه رهام – کارشناس ارشد تربیت بدنی
رضا صابونچی – دکتری مدیریت ورزشی
مجید سلیمانی – دکتری مدیریت ورزشی

چکیده:

هدف از این پژوهش شناسایی و بررسی تعیین کنندهای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت ورزش کشور است. این پژوهش به لحا هدف از نوع پژوهش های کاربردی و به لحا شیوه گردآوری داده هاتوصیفی _ تحلیلی است، که به شکل میدانی اجرا گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه اعضای هیئت رئیسه ۱۱ فدراسیون ورزشی و ۷شرکت سرمایه گذار در صنعت ورزش کشورN≈۱۲۷تشکیل می دهد .۱۰۰نفر، بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه کوهن، به عنوان نمونه مشخص و به صورت تصادفی پرسشنامه ها بین آنها توزیع و جمع آوری گردید. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه ۸۰ سئوالی محقق ساخته می باشد . این پرسشنامهطی یک مطالعه مقدماتی، با استفاده از روش دلفی تهیه گردیده است. برای اطمینان از روایی پرسشنامه ، از نظرات و راهنمایی های ۱۵ نفر از اساتید صاحب نظر در علم اقتصاد و اقتصاد ورزشی استفاده شد و نظرات آنان درپرسشنامه نهایی لحا گردید. پایائی پرسشنامه نیز با توزیع اولیه بین ۱۵ نفر از از جامعه آماری و با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ ۰/۸۸ تعیین گردید. پس از اینکه پرسشنامه توزیع و جمع آوری شد ، با استفاده از آزمون شایپرویلک مشخص شد داده ها دارای توزیع نرمال نیستند. بدین ترتیب و برای تعیین سهم هر عامل بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آزمون فریدمن، کروسکال والیس و از تحلیل عاملی با بهره گیری از نرم افزارSPSS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، از دیدگاه آزمودنی ها وضعیت جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در صنعت ورزش کشور نامطلوب است. همچنین از بین عوامل هشت گانه تعیین کننده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی عوامل سیاسی و دیپلماتیک، اقتصادی، مدیریتی و منابع انسانی، حقوقی و قانونی، حمایتی وتشویقی، اطلاع رسانی و بازاریابی، فرهنگی و اجتماعی، جغرافیایی و زیر بنایی به ترتیب اولویت قرار دارند