سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه بشیری نظر – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دان
سونا حسین آوا – بخش تحقیقات باغبانی، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایرا
وحید عبدوسی – دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه باغبانی، واحد علوم و تحقیقات، دان

چکیده:

این آزمایش در سالهای ۸۹-۱۳۸۸ در بخش تحقیقات باغبانی موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال در منطقه کمالشهر کرج بمنظور بررسی درصد جوانه زنی و اثرات دانه های گرده برخی از ارقام تجاری فندق شامل داویانا، پاییزه، تابستانه و اصلی قره باغ بر ارقام مادری محلی کرج و شصتک ۱ انجام شد.در این بررسی، گرده های ارقام فوق جهت تعیین بهترین شرایط نگهداری و بررسی دماهای مختلف بمنظور تعیین اثر دما در مقاطع زمانی مختلف قرار گرفتند. نگهداری گرده ها در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد و ۴ درجه سانتیگراد در مدت ۲۰ روز بهترین جوانه زنی را از خود نشان داد. نتایج مطالعات گرده افشانی ارقام فوق با رقم های محلی کرج و شصتک ۱ بمنظور اثر دانه گرده بر وزن میوه، نشان داد که وزن فندق های حاصله از تلاقی شصتک ۱ با دانه گرده داویانا با وزن مغز فندق های حاصله از تلاقی این رقم با دانه های گرده پاییزه، اصلی قره باغ و تابستانه تفاوت نشان می داد و این تفاوت در سطح آماری ۵% معنی دار بود. در تلاقی محلی کرج با دانه های گرده داویانا، تابستانه، پاییزه و اصلی قره باغ تفاوت ناچیزی در وزن مغز فندق دیده شد و از نظر آماری نیز تفاوت آنها در سطح ۵% معنی دار نبود.