سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

کبری ثقفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه بین المللی امام خمینی
جعفر احمدی – استادیارعضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی
احمد اصغرزاده – استادیارعضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب
هادی اسدی رحمانی – استادیارعضو هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:

در این پژوهش اثر تلقیح بذرهای گندم ارقام قدس(حساس به شوری) و کویر(مقاوم به شوری) با باکتری آزوسپریلوم لیپو فروم(Azospirilum lipoferum )به عنوان یکی از میکرو ارگانیسم های مورد بحث و مطالعه در سیستم های نوین کشاورزی، بر روی تعدادی از شاخصهای فیزیولوژیک کلروفیلa وbوa+b و کارتنوئید و میزان آب نسبی برگ تحت تیمار شوری آب آبیاری در یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی موسسه تحقیقات خاک وآب وزارت جهاد کشاورزی در کرج و در سال ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت .نتایج نشان دادکه تنش شوری دارای تاثیر معنی داری بر پارامترها بوده است . همچنین .نتایج حاکی از تفاوت معنی دار کلیه شاخصها در گیاهان تلقیح شده با آزوسپریلوم در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده بود.به طوریکه میتوان با تلقیح گیاهان با این باکتری واندازه گیری تعدادی از صفات فیزیولوژیک که به عنوان شاخص های تحمل به شوری در گیاهان پذیرفته شده است به تاثیر این باکتریها به عنوان یکی از راهکارهای فائق آمدن بر مشکلات ناشی از اثرات زیانبار تنش شوری دست یافت.