سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جواد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی )علوم گیاهی( دانشگاه پیام نور واحد اصف
شکوفه انتشاری – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان
سیدماشااله حسینی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس
سیدحسین میرطالبی – عضو کمیته تحقیقات خشکسالی شهرستان اقلید

چکیده:

تغذیه مطلوب گیاهی، به عنوان یکی از روش های مؤثر بر توانا سازی گیاهان در مقابله با تنش خشکی به شمار می رود. به منظور بررسی تعدیل اثر تنش خشکی با کاربرد عناصر پتاسیم و روی در ذرت رقم سینگل کراس ۴۰۷ ، آزمایشیدرشرایط مزرعه در شهرستان بوانات در سال ۹۸۳۱ به صورت کرتهای دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۸ تکرار انجام گردید. در این آزمایش کرت های اصلی مربوط به تنش خشکی ) شاهد و تنش در مرحله رویشی ( و کرت های فرعی شامل سطوح مختلف سولفات پتاسیم ) ۰ ۱۵۰ و ۳۰۰ ( کیلوگرم در هکتار و سطوح مختلف سولفات روی ) ۰ ۱۵و۳۰کیلوگرم در هکتار بود. در این آزمایش عملکرد دانه، وزن ۹۰۰ دانه، ارتفاع بوته و قطر ساقه، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد بیشترین مقادیر صفات اندازه گیری شده، درشرایط مطلوب رطوبتی و مصرف توام ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم و ۳۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی حاصل شد. تنش خشکی به طور معنی داری موجب کاهش عملکرد دانه، وزن ۱۰۰ دانه و ارتفاع بوته گردید، در حالی که مصرف سولفات پتاسیم و سولفات روی،مقاومت گیاه را به کاهش این صفات و در نتیجه مقاومت به تنش خشکی افزایش داد.