سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد د
مرتضی الماسی – عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو
محمد مهران زاده – عضو هیئت علمی گروه مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفو

چکیده:

در نظام های کشاورزی مترقی و پیشرفته با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع محصولات قبل ازشروع عملیات، روزهای کاری را برای هر یک از مراحل انجام عملیات پیش بینی می کنند. بنابراین کشاورزان با توجه به روزهای کاری مناسب و سطح کاری که برای انجام آن دارند تعداد ماشین های مورد نیاز را محاسبه و تأمین می کنند. لذا در کشاورزی پیشرفته و علمی نیاز به تقویم زراعی صحیح همراه با اطلاعات دقیق هواشناسی است. این اطلاعات را می توان در ایستگاههای هواشناسی و سینوپتیک به طور روزانه، هفتگی، دوهفته یکبار، ماهیانه، فصلی و سالیانه جمع آوری کرد. بدلیل عدم وجود یک تقویم زراعی و ماشینی صحیح جهت محلول پاشی باغات مرکبات منطقه شمال خوزستان بوسیله سمپاش های مرسوم، تحقیق حاضر به منظور تعیین محدوده مناسب عوامل محدود کننده جهت محلول پاشی و همچنین تعیین محدوده زمانی مناسب جهت عملیات محلول پاشی انجام شد. جهت محلول پاشی با سمپاش عوامل محدود کننده ای وجود دارد که در این تحقیق چهار عامل مهم محدود کننده یعنی بارندگی، باد، درجه حرارت و رطوبت نسبی در نظر گرفته شد و سپس محدوده مجاز هر یک از این عوامل تعیین گردید. با توجه به اینکه در این مطالعه توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه مد نظر بود، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات ده ساله(۸۷-۷۸) از ایستگاه هواشناسی منطقه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق هر ماه به شش قسمت پنج روزه تقسیم (اردیبهشت ماه که ۳۱ روزه می باشد ستون آخر آن ۶ روزه می باشد) و سپس با توجه به محدوده مجاز عوامل محدود کننده تعداد روزهای مناسب کاری در هر ماه تعیین گردید. با توجه به نوع فرضیه و جنس متغیرها از آزمون t جهت تعیین حدود احتمالی میانگین ها استفاده شد. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شد که در میان عوامل محدود کننده در منطقه، رطوبت نسبی بیشترین تأثیر را جهت تعیین تعداد روزهای کاری دارد. کل روزهای مناسب کاری بر اساس این عامل محدود کننده ۵۱/۷ روز بدست آمد.