سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مرتضی الماسی – اعضاء هیئت علمی گروه کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد
محمد مهران زاده –

چکیده:

در نظام های کشاورزی مترقی و پیشرفته با توجه به شرایط آب و هوایی و نوع محصولات قبل ازشروع عملیات، روزهای کاری را برای هر یک از مراحل انجام عملیات پیش بینی می کنند. بنابراین کشاورزان با توجه بهروزهای کاری مناسب و سطح کاری که برای انجام آن دارند تعداد ماشی نهای مورد نیاز را محاسبه و تأمین می کنند. لذا در کشاورزی پیشرفته و علمی نیاز به تقویم زراعی صحیح همراه با اطلاعات دقیق هواشناسی است. ایناطلاعات را می توان در ایستگاه های هواشناسی و سینوپتیک به طور روزانه، هفتگی، دوهفته یکبار، ماهیانه، فصلی و سالیانه جمع آوری کرد. به دلیل عدم وجود یک تقویم زراعی و ماشینی صحیح جهت محلول پاشی باغات مرکباتمنطقه شمال خوزستان به وسیله سمپاش های مرسوم، تحقیق حاضر به منظور تعیین محدوده مناسب عوامل محدودکننده جهت محلول پاشی و همچنین تعیین محدوده زمانی مناسب جهت عملیات محلول پاشی انجام شد.جهت محلول پاشی با سمپاش عوامل محدودکننده ای وجود دارد که در این تحقیق چهار عامل مهم محدودکننده یعنی بارندگی، باد، درجه حرارت و رطوبت نسبی در نظر گرفته شد و سپس محدوده مجاز هر یک از این عوامل تعیین گردید. با توجه به اینکه در این مطالعه توصیف و تحلیل داد ههای جمع آوری شده از جامعه مورد مطالعه مد نظر بود، ابتدا اقدام به جمع آوری اطلاعات ده ساله۸۷-۷۸از ایستگاه هواشناسی منطقه گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات فوق هر ماه به شش قسمت پنج روزه تقسیم (اردیبهشت ماه که ۳۱ روزه می باشد ستون آخر آن ۶ روزه می باشد) و سپس با توجه به محدوده مجاز عوامل محدود کننده، تعداد روزهای مناسب کاری در هر ماه تعیینگردید. با توجه به نوع فرضیه و جنس متغیرها از آزمونT جهت تعیین حدود احتمالی میانگین ها استفاده شد. پس تجزیه و تحلیل داد هها مشخص شد که در میان عوامل محدود کننده در منطقه، رطوبت نسبی بی شترین تأثیر را جهت تعیین تعداد روزهای کاری دارد. کل روزهای مناسب کاری بر اساس این عامل محدود کننده۵۱/۷ روزبدست آمد.