سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بایرام اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط
احمد جنیدی جعفری – هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

صنعت یکی از مهمترین پایه های تولیدی و از شاخصهای توسعه یافتگی درکشور بوده اما از انجا که هر فرایندتولیدی درصنعت ماهیتا مستلزم رهاسازی مقادیری مواد زائد و پسماندهای غیرقابل مصرف است غالبا موجب تولید مواد زائدمتنوعی شده و باعث تاثیر سوء برمحیط زیست می شوند مدیریت پسماندهای صنعتی ییکی از شیوه های بسیار مناسب برای ایجاد تعامل و پیوند بین صنعت و محیط زیست و کاهش اثرات سوء فعالیت های صنعتیدر محیط زیست می باشد که چنینمدیریتی با استفاده از روشهای مختلف از جمله پیشگیری از آلودگی یا کمینه سازی پسماند ها در مبدا تولید و درجاهایی که پسماندها تولید می شوند برای مواد زائد خطرناک زیانبار صنعتی تعریف جامع و یکسانی وجود ندارد و درهرکشور تعریف مواد زائد خطرناک متاثر از قوانین مقررات و شرایط آن کشور میب اشد مواد زائد خطرناک مواد زائد جامد یا مایعی هستند که به علت کمیت غلظت و یا کیفیت فیزیکی شیمیایی و یا بیولوژیکی می توانند باعث افزایش میزان مرگ و میر و یا بیماریهای بسیار جدی شوند مواد زائد صنعتی بصورت جامد نیمه جامد و مایع بوده و از تنوع بسیار زیادی برخوردار هستند رشد سریع تکنولوژی دستیابی به پروسه های جدید تولید ایگزینی مواد مصنوعی به جای الیاف طبیعی و سنتز هزاران نوع مواد و ترکیبات شیمیایی باعث افزایش حجم پسماندهای صنعتی و دربرخی موارد باعث تولید پسماندهای خطرناک گردیده است.