سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

عبداله کبودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه علوم کشا
فاطمه کبودی – دانشجوی کاردانی، برنامه ریزی شهری، دانشگاه جامع علمی کاربردی آبدانا

چکیده:

الگوهای بهره برداری ناسازگار با محیط زیست با وجود تمام هشدارهائی که در مورد پیا مدهای کوتاه مدت و بلندمدت آن شنیده می شود همچنان ادامه دارد. می دانیم که منابع سیاره ما محدود است، و این آگاهی ما را نیز به همدستان این تباه سازی تبدیل خواهد کرد و تنوع زیستی را که بدان وابسته ایم به نابودی خواهد کشاند. طبیعی است که هر گونه سکوت و بی اعتنائی نسبت به فعالیتهای پنهان و آشکاری که طبیعت را به نابودی بکشاند از نقد و داوری به دور نخواهد ماند. مردم و مدیران سیاسی در کنار سایر خطرات و تهدیدات محیط زیستی دو گروه اصلی از مردم غیر حرفه ای هستند که مواضع محیطزیستی آنها می تواند سرنوشت یک منطقه حفاظت شده را رقم بزند. غنی سازی دانش تصمیم گیران و به روز کردن اطلاعات آن ها به شیوهای ساده پیامدهای بسیار مثبتی خوا هد داشت. کم نیستند کشورهائی که مسئولان تراز اول آن ها هنوز مناطق حفاظت شده را محلی برای پرورش وحوش شکارگاه و در تحلیل نهائی سرمایه ای را کد به حساب می آورند در صورتی که اگر به این امر واقف با شند که هر منطقه حفاظت شده در صورت فعال شدن میتواند ارزشی همتراز با مهمترین مراکز خدماتی آموزشی و پژوهشی دانشگاهی پیدا کند. در آنصورت پی به غفلت خود خواهند برد و از سستی احساس و بی اعتنائی خود نسبت به ا ین مناطق دست خواهند برداشت. به هر حال این جدائی که ناشی از توقف جریان اطلاعات بین کارشناسان، مردم و تصمیم گیران است یکی از عمده-ترین خطراتی است که طبیعت ومنابع زنده به ویژه مناطق حفاظت شده را تهدید می کند