سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ستاره ناقلی – دانشجوی کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی، دانشگاه شیراز
نوذر سامانی – استاد دانشگاه شیراز
مهرداد پسندی – استادیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

در دشت نجف آباد، علی رغم طرحهای تأمین آب حوضه زاینده رود، نیاز روزافزون به آب و کاهش کیفیت آب منطقه و کاهش مقدار آبهای سطحی، نیاز به آب زیرزمینی را دو چندان می کند. با توجه به ایننکته، ضرورت استفاده از مدل برای تهیه بیلان هیدروژئولوژیکی منطقه مشهود میگردد. در این تحقیق از نرمافزارGMSبه عنوان یک رابط گرافیکی بین کد تفاضل محدودMODFLOWو نرمافزارGIS استفادهشده است. با اجرای مدل و واسنجی آن در حالت پایدار و ناپایدار و برآورد مقادیرSy و K بیلان دشت تهیه گردید و مشخص شد که بیشترین سهم تغذیه آبخوان، از آبخوانهای مجاور است. با توجه به مقدار پمپاژ از چاههای بهره برداری، میتوان این پارامتر را به عنوان عامل اصلی بیلان منفی دشت دانست. این نتایج میتواند برای برنامهریزیهای آینده سازمان آب منطقهای استان اصفهان مثمر ثمر واقع گردد.