سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جعفر شریعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش ترموسینیتیک و کاتالیست، دانش
مرتضی عزیزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش پلیمر، دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی – استاد تمام گروه ترموسینیتیک و کاتالیست دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دا

چکیده:

در فرآیند تولید روغن روان کننده، محتوی آروماتیک حاصل از تقطیر بوسیله استخراج حلال به طور مکرر با فورفورال کاهش می یابد. ترکیب پیچیده چنین مخلوطی توصیف تعادل مایع- مایع را مشکل می سازد. هدف اصلی این مقاله مطالعه و برسی شرایط تعادلی سیستم استخراج مایع- مایع مواد آروماتیک از برشهای روغن توسط حلال فورفورال است. با استفاده از مدل یونیکواک در این نوع فراند برای محاسبه ضرایب فعالیت، درصدهای تعادلی اجزاء و بازده در دو فاز سبک و سنگین محاسبه گردید. از آنجا که در برشهای روغن با ترکیبات پیچیده ای مواجه هستیم و این گونه ترکیبات نیاز به تعریف و مشخص سازی ویژه دارند، در این مقاله برش روغن به صورت مخلوطی از گروههای آروماتیکی وغیر آروماتیکی(شامل نفتن ها و پارافین ها ) در نظر گرفته شده و هریک به عنوان یک شبه جز تعریف شدند. نتایج به دست آمده از مدل یونیکواک با استفاده از نرم افزار عددی در دماهای متفاوت و نسبت های حجمی حلال به خوراک با نتایج حاصل از روش P.N.A (ریاضی و همکاران) که بر اساس اطلاعات تجربی ارائه گردیده است. مقایسه گردید و تطابق بسیار خوبی بین نتایج بدست آمده با داده های تجربی مشاهده شد.