سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

راضیه قهرمانی – کارشناسی ارشد
فرشاد رحیم پور – استادیار، آزمایشگاه تحقیقاتی بیوتکنولوژی، گروه مهندسی شیمی، دانشگاه

چکیده:

در این مقاله منحنیهای باینودال سیستم دو فازی آبی پلیمر- نمک حاوی کوپلیمر هوشمند حساس به دمای اتیلن اکساید – پروپیلن اکساید در دو جرم مولکولی ۲۵۰۰ و ۱۲۰۰۰ و نمک تری سدیم سیترات ابتدا درpHثابت۸/۳دماهای ۲۵۳۰ و ۴۰ درجه سلسیوس و سپس در دمای ثابت ۲۵درجه و PH های ۵و۷و۱۰ مورد بررسی قرارگرفته است.