سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آنا پورعلی بابا – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جلال شیری – آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

فرآیند تبخیر به فرآیندی اطلاق می شود که در آن آب از سطح خاک و یا آب آزاد به اتمسفر منتقل می شود. تعیین مقدار تبخیر یک مؤلفه مهم در تعیین تعادل آبی، بودجه بندی آبیاری و نیز تعیین تبخیر و تعرق گیاهان زراعیمی باشد. در تحقیق حاضر از مدل های ریاضی )شامل مدل های پنمن، گریفیتس و لینارس( برای تعیین میزان تبخیر در منطقه تبریز استفاده به عمل آمده و در ادامه از مدل های هوش محاسباتی عصبی فازی و شبکه عصبی مصنوعی -برای مقایسه نتایج حاصل از این مدل با مدل های ریاضی استفاده به عمل آمد. همچنین از مدل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای تقویت مقایسات استفاده گردید. محاسبات نشان می دهد که مدل های هوش محاسباتی درحالت عمومی دقت مناسبی در بر آورد میزان تبخیر داشته و مدل های رگرسیون خطی چند متغیره در مرتبه دوم قرار دارند