سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

یدالله مهرعلی زاده – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالملک بلوچزهی – دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی
حسین الهام پور – هیتئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی وضعیت کیفیت خدمات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی دو دانشگاه قدیمی و نسبتاً جوان کشور ایران در سال ۱۳۸۹ تهیه شده است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس نظریه ی طول عمر سازمان/ دانشگاه قرار دارد. روش تحقیق توصیفی، از نوع میدانی برای این تحقیق بکار گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه گروههای آموزشی دو دانشگاه در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ که حداقل در یک رشته با هم مشترک هستند، تشکیل می دهد. با توجه به دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۸۹-۸۸، دو دانشگاه جمعاً در ۱۵ گروه آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد با هم رشته مشترک و همچنین در مقطع دکتری در ۶ گروه آموزشی با هم رشته مشترک داشتند. برای نمونه گیری بر مبنای متغیرهایی مانند مقطع (ارشد یا دکتری)، رشته، و دانشگاه از روش نمونه گیری طبقه بندی شده در هر دو دانشگاه استفاده گردید. با توجه به حجم جامعه تعداد ۲۴۸ پاسخگو در دانشگاه قدیمی و ۲۶۱ پاسخگو در دانشگاه نسبتاً جوان به صورت تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق، برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد مقیاس کیفیت خدمات آموزشی با تأکید بر جنبه های خاصی از ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات (ملموسات، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین/ امنیت و همدلی)، هم برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) و هم اعضای هیئت علمی تکمیل گردید. پایایی پرسشنامه دانشجویان ۹۲% و اعضای هیئت علمی ۹۳% بدست آمده است. برای سنجش روایی نیز از روایی محتوایی استفاده به عمل آمد. نتیجه کلی بدست آمده گویای آن است که بین دو دانشگاه قدیمی و دانشگاه نسبتاً جوان به لحاظ کیفیت در زمینه های ملموسات، قابلیت اطمینان ، پاسخگویی، همدلی و تضمین/ امنیت بین ادراک از وضع موجود و انتظارات از وضع مطلوب اختلاف معنی داری بدست آمده است.