سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرزاد شفیع زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد
حسین ملکی نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
محمدحسین مبین – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد
علیرضا ناصرصدرآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

خشکسالی به عنوان بلای طبیعی و پدیده ای اجتناب ناپذیر از دیرباز تا کنون در کشورهای مختلف به خصوص مناطق خشک و نیمه خشک رخداده است با توجه به تنوع چگونگی رخداد و میزان تاثیر این رویداد حتی در مورد نوع خاصی از آن نمی توان روش منحصر به فردی را جهت تحلیل خشکسالی ها مورد استفاده قرار داد و به راحتی برتری یک نمایه نسبت به دیگری را نشان داد برای رفع این ابهام و جهت گزینش مناسب ترین نمایه برایپایش و ارزیابی شدت خشکسالی های اقلیمی دراین پژوهش از داده های هواشناسی ۱۵ ایستگاه سینوپتیک کشور که هریک بیانگر اقلیم خاصی درا یران می باشد در یک دوره اماری ۳۰ ساله سالهای ابی ۷۶-۱۹۷۵ تا ۲۰۰۵-۲۰۰۴ جهت محاسبه ۶نمایه خشکسالی نمایه های دهکها، درصدی از نرمال، SPI,Zچینی ، ZSI و نمایه جدید شناسایی خشکسالی RDI استفاده گردید.