سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار اقتصاد سلامت

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد مسکرپورامیری – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت، دانشگاه علو
پیمان محبوبی – کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

چکیده:

برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند. برونسپاری خدمات سلامت یک فرایند تدریجی است و همه کشورها، توسعه یافته و در حال توسعه، از یک منطقه یادگیری قبل از قراردادبندی وشناختن آن بعنوان یک ابزار برای مدیریت اثربخش و قانونمندی باید عبور کنند. برون سپاری خدمات بهداشتی در میان کشورهای با درآمد پایین و متوسط اهمیت و توجه بیشتر دریافت می کند اما درحالیکه مدارک مرتبط به مزایا و معایب این رویکردزیاد است آن مدارک قابل اطمینان نیستند .ملاحظه دقیق و تجزیه و تحلیل مدارک محلی قبل از تصمیم گیری درمورد برونسپاری بجای تأمین مستقیم لازم است. روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مروری بوده که در سال ۱۱۹۱ با استفاده از منابع کتابخوانه ایی نگاشته شده است. یافته های پژوهش: برونسپاری بعنوان یک وسیله خرید، وقتی بطور عادلانه بکار رود می تواند منجر به بهبود عملکرد سیستم سلامت شود.دریک مدل مفهومی رابطه بین متغیرهای موثر درتصمیم گیری برای برون سپاری فعالیتهای خدماتی ارائه گردیده است. این چارچوببراساس دیدگاه شرکتی ترسیم شده که فعالیتهای خدماتی خود را برون سپاری کرده است. بحث ونتیجه گیری: هر چه خدمت ملموس تر و استانداردپذیرتر باشد تمایل به برون سپاری آن افزایش می یابد و برعکس . هرچه خدمت از عدم اطمینان تقاضای کمتری برخوردار باشد تمایل به برون سپاری آن افزایش می یابد و برعکس