سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اسفندیار ملکیان – استادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندرا
عباسعلی دریائی – دانشجوی دکتری تخصصیحسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ا

چکیده:

سیستم آمارهای مالی دولت GFS) یک نظام هماهنگ بین المللی برای گزارش گری فعالیت های مالی و بودجه ای دولت است که توسط صندوق بین المللی پول برای کشورهای عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران الزامی شده است. شفافیت بودجه ای، پاسخ گویی بهتر و بهبود بررسی عملکرد مدیران از نتایج استقرار این سیستم است. در این پژوهش، گردآوری اطلاعات توسط ارسال پرسش نامه به جامعه آماری تحقیق، شامل ذی حسابان دستگاههای اجرایی، حسابداران دولتی، حسابرسان دیوان محاسبات و کارشناسان مالی که در محدوده جغرافیایی استان مازندران فعالیت می کنند، انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سطح اطمینان ۹۵ % تغییرات ناشی از الزاماتGFS که باعث تغییرات قابل توجه ای در سیستم حسابداری دولتی( حساب مستقل پروژه های سرمایه ای) در سال ۱۳۸۱ گردید، منجر به شفافیت اطلاعات، پاسخگویی و حسابدهی مدیران و بهبود محاسبه بهای تمام شده گردیده است.