سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عمیدالاسلام ثقه الاسلامی – استادیار گروه شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
بهناز امین زاده –

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی تطبیقی مفهوم، تعریف و نقش محله در شهرنشینی ایران و غرب می باشد ضرورت این تحقیق به این دلیل است که علیرغم غنای مفهوم محله و الگوهای محله ای در شهرهای تاریخی کشورمان و نقش و جایگاه ویژه ای که در ساختار قضایی/ اجتماعی شکل گیری شهرها داشته است درطرحهای توسعه ی شهری الگوهای طراحی محله ی غربی که برمفاهیم کالبدی /عملکردی واحدهای همسایگی تمرکز دارند مورد استفاده قرار گرفته و میگیرد روش تحقیق تحلیلی و تطبیقی می باشد منابع گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با استفادها ز مطالعات و پژوهشهای موجود است نتایج تحقیق نشان میدهد تفاوت بنیادینی در زمینه پیدایش و شکل گیری مفهوم محله در شهرهای سنتی ایرانی و واحدهای همسایگی شهرسازی معاصر غرب وجود دارد که می توان اولی را قلمرویی اجتماعی برای سکونت ودومی را قلمرویی مسکونی برای برخی مفاهیم اجتماعی دانست .