سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

آتوسا رسولی – دانشجوی دکتری پژوهش هنر

چکیده:

دراین تحقیق سعی شده است که بررسی تطبیقی ای بین دو حکومتی که از نظر زمانی معاصر اما از نظر مکانی و فرهنگی متفاوتند صورت پذیرد البته با توجه بیشتر به نوع هنرپروری و مدیریت هنری دودربار برای این منظور لازم بود که ابتدا چندتعریف کلیدی آوردهش ود سپس مقایسه ای بین جنبه های مختلف اقتصادی سیاسی فرهنگی و … صورت گرفته است زیرا این عوامل از عوامل تاثیر گذار برهنر می باشند درانتها بعداز مقایسه و ذکر اشتراکات و افتراق ها دونقاش از این دو دربار انتخاب شدند تا به آشکارا نوع کار و روش هنری آنان به عنوان مشتی از خروار هنرمندان و آثار آنان تاثیر حامیان هنری برروش هنری را بیان کند.