سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهر پریزادی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
سوسن عبدالهی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

درحال حاضر به منظور دستیابی به توسعه پایدار درکشور وب ه منظور پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست کلیه فعالیت های عمرانی و توسعه ای درکشور با درنظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی صورت میگیرد ارزیابی زیست محیطی استراتژیک SEA و اثرات زیست محیطی EIA دو ابزار شناخته شده و پرکاربرد درمدیریت محیط زیست می باشند ارزیابی زیست محیطی استراتژیک SEA یک فرایند و رویکرد سیستماتیک و نوین است که شناسایی پیش بینی و ارزیابی اثرات و پیامدهای زیست محیطی را در عالیترین سطوح تصمیم گیری مدنظر قرارمیدهد و ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA فعالیتی است که به منظور شناسایی و پیش بینی اثرات یک پروژه برروی رفاه و سلامت انسانو همچنین محیط بیولوژیکی او به انجام می رسداین پژوهش از نوع کاربردی می باشد که در آن با روش اسنادی توصیفی و بنیادی و با استناد براطلاعات جمع آوری شده به روش اسنادی کتابخانه ای و فیش برداری به برررس یدو مقوله ارزیابی زیست محیطی استراتژیکی sEA و ارزیابی اثراتز یست محیطی EIA پرداخته شده است. نهایتا یافته های پژوهش برآن است که با توجه به محدودیت ها و موانع اثربخشی ارزیابی اثرات زیست محیطی EIA درسطح پروژه ها نیاز به رویکرد موثر ارزیابی زیست محیطی استراتژیک SEA جهت توانمندسازی EIA درعالی ترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری می باشد.