سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

محمد کمیلی – عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری
زهرا خدائی – دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگیهای شهر اسلامی هویت و اصالت آن است. این هویت در مواجه با پدیدهمدرنیته و مظاهر مدرنیسم از مبانی اعتقادی خود فاصله گرفته و دچار گسست معنا و هویت میشود.این فاصله نه تنها در کالبد شهرها بلکه در رفتار شهروندان نیز تأثیرگذار میباشد. حفظ، تداوم و درصورت نیاز تطبیق هویت اسلامی با مظاهر دنیای جدید نیازمند شناسایی عناصر هویتبخش این شهرهاچه از بعد کالبدی و چه از منظر رفتاری، میباشد.در پژوهش حاضر ضمن اشاره به ویژگیهای ساخت کالبدی شهرهای ایرانی- اسلامی، مؤلفههایهویت اسلامی شهر ری به عنوان یکی از نمونه شهرهایی که از لحاظ عناصر کالبدی اسلامی از درجهبالاتری نسبت به سایر شهرهای کشور برخوردار است، شناسایی و ارزیابی شده است. در ادامه بابررسی تحولات اجتماعی مؤثر بر بافت، سعی شده است مؤلفههای هویتبخش شهر را با شاخصه هایشهر اسلامی مطابقت داده تا مشخص شود میزان اشتراک یا افتراق آن با معیارها و شاخص های الگویشهر اسلامی چقدر است.در نهایت، عناصر هویت بخش شهر ری به عنوان شهر اسلامی در دو بازه تاریخی از ابتدا تا سال۱۳۰۰ و از سال ۱۳۰۰ تا کنون معرفی و میزان تطابق هر یک از این عناصر با الگوی شهر اسلامی و نیزحوزه نفوذ هر کدام – در مقیاس ملی، منطقه ای و محلی– مورد ارزیابی قرار گرفته است.