سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

سیده آمنه میرباقری رودباری – کارشناسی ارشد رشته حسابداری

چکیده:

حسابداری دارایی های نامشهود به طور اعم و علامت های تجاری به طور اخص، از مسائل مهم درگزارشگری مالی است. علامت تجاری یک آرم مشخص است که اجناس و خدمات به خصوص، کهتوسط شخص یا تشکیلات خاصی تولید و فراهم شد هاند، را متمایز م یکند. علامت تجاری یکی ازمحدود دارایی هایی است، که م یتواند مزیت های رقابتی بلندمدت برای شرکت ها ایجاد نماید. بنابرایننحوه ی برخورد با آن ها به طور فزاینده ای بر وضعیت مالی و عملکرد مالی شرکت اثر م یگذارد. در اینمقاله سعی شده است که در قالب ادبیات تطبیقی، موضع بیان شده در استاندارد بین المللی و ایران با استاندارد حسابداری کشورهای آمریکا، فرانسه، آلمان، استرالیا و هن گکنگ مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.