سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

سیما یار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه تهران
متین عاشوری جهارده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای،دانشگاه تهران

چکیده:

مسکن ازجمله مهمترین مسائلی است که انسان ها همواره با آن دست به گریبان بوده و درتلاش برای رفع این مساله و یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده اند شاخصهای مسکن شاید مهمترین و کلیدی ترین ابزار دربرنامه ریزی مسکن باشند شاخصهای اجتماعی مسکن یکی از وسایل و شیوه های شناخت ویژگیهای مسکن به شمار میروند که میتوان به کمک آن پارامترهای موثر درامر مسکن را شناخت و هرگونه برنامه ریزی و تصمیم صحیح برای مسکن را تسهیل نمود هدف این مقاله بررسی تطبیقی شاخصهای اجتماعی مسکن دربافت قدیم و جدید شهر بجنورد می باشد که برای انجام این بررسی کوی معلم و ساربان محله انتخاب شده اند روش تحقیق از نوع تحلیلی و توصیفی می باشد و از روش تحلیل سلسله مراتبی ahp بهره گرفته شدهاست یافته های پژوهش حاکی ازا ین مساله است که وضعیت مسکن درکوی معلم درشرایط مطلوبتری نسبت به ساربان محله قرار دارد.