سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شادی خسروی – دانشجوی دکتری معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
قادر بایزیدی – استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده:

سنت و مدرنیته ، با ایدئولوژی و فلسفه ای که در پس آن ها می باشد، نگاهی متفاوت به انسان و عرصه های مختلف زندگی وی دارند . بی شک معماری و شهرسازی نیز به عنوان پدیده ای که از دیرباز با انسان همراه بوده از این امر مستثنی نمی باشند. معماری سنتی کشور ترکیه، که ریشه در فرهنگ ، آداب و رسوم و باورهای آسمانی آن کشور داشته در دوران معاصر با ورود جامعه به دنیای مدرن و تغییر و تحولات در سیستم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی معاصر، دست خوش تغییرات بسیار شده که ریشه در مدرنیته و باورهای آن دارد. شناخت سنت و مدرنیته و تاثیرگذاری آن ها در شکل گیری سبک های معماری معاصر، می تواند به معماران و پژوهشگران در جهت تحلیل و بررسی آگاهانه تر آثار معماری، و شناخت نقاط ضعف و قوت آن ها در جهت رفع مشکلات بحران هویتی معماری معاصر راهگشا باشد. بی شک شناخت شرایط سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دوران آتاتورک در ترکیه که در این مقاله مورد مطالعه قرار می گیرد و مقایسه و تحلیل نحوه برخورد معماران و اندیشمندان با حضور مدرنیته و رویارویی آن با معماری سنتی این کشور می تواند نگرشی متفاوت در تحلیل و تطبیق آثار معماری این دوران از نظر تقابل یا تعامل سنت و مدرنیته و میزان تاثیرپذیری این ساختمان ها از معماری سنتی و معماری مدرن ایجاد نماید. این مقاله به بررسی دوره ها و سبک های موجود در معماری دوران آتاتورک و شناسایی ساختمان های ساخته شده در هر سبک ، در این دوران پرداخته و در ادامه میزان تاثیرپذیری این سبک ها از معماری سنتی و مدرنیته و تقابل یا تعامل این دو اندیشه، شناسایی شده است. در این مقاله از روش تفسیری تاریخی و تحلیلی مقایسه ای استفاده شده و رویکرد پژوهش (چارچوب نظری) مبتنی بر تاثیرگذاری عوامل محیطی، معنایی و شکلی است.