سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا بخشایش – دانشیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه یزد
محمدحسین محبی – کارشناس روانشناسی عمومی، دانشگاه یزد

چکیده:

زمینه و هدف: امروزه متأسفانه علیرغم پیشرفت هایی که به مدد دانش نوین فن آوری حاصل شده است، انسان بهموازات این توفیقات به آن نقطه ای از آرامش و ثبات روحی و روانی که دانشمندان مکاتب مختلف روانشناسی ترسیمنموده اند، نرسیده است و شاید عدم توجه این مکاتب به ماهیت، جنبه روحی و روانی انسان سبب این عدم توفیق شدهاست که از این رو ارزش و اهمیت توجه به آموزه ها و آموخته های دین مبین اسلام و منهج عالی آن (قرآن) مشخصمی گردد. روش تحقیق: این تحقیق مروری است که با مراجعه به منبع و منهج حیات بخش انسان (قرآن) و نیز بااستفاده از مقالات معتبر علمی، جستجوی منابع مختلف درسایت های معتبر و مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته ها: خداوند در قرآن حقیقت انسان را ترکیبی از جسم و روح معرفی می کند و در آیات متعددی با ذکرآموزه هاییمانند : توحید، امنیت، عفو و بخشش، شخصیت سالم، توکل، ذکر و یاد خدا، صبر، دعا، رضا و تسلیم، امید به خدا، اعتقادبه قضا و قدر، اعتقاد به روزآخرت و. .. انسان و جامعه را به سوی سلامت روح و روان و دوری از روان رنجوری دعوتمی کند. نتیجه گیری: قرآن و مکتب اسلام با برنامه ی روشنی بخش و منور خود در آیات متعددی به سلامت روح وروان انسان و تأثیر آن بر فرد و جامعه اشاره کرده است که توجه و تمسک به آنها می تواند بهترین راه رسیدن بهتعادل و آرامش روحی و روانی باشد و درمقابل میتواند بهترین نسخهی شفابخش و مناسب ترین راهکار مقابله باآسیب های روانی مانند: روان پریشی و روان رنجوری باشد.