سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زین العابدین فلاح – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حمید جنانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی
اسرا عسکری –
فاطمه اسلامی –

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی سبک رهبری )تحول آفرین و تعاملگرا( منتخبی از مربیان لیگ های برترایران بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه بازیکنان تیمهای منتخب لیگهای برتر کشور )والیبال، بسکتبال، بدمینتون، کشتی، کاراته( بود ) ۷۵۸ N= (. حجم نمونه بر اساس جدول انتخاب حجم نمونه مورگان به طور تصادفی به تفکیک برای هر رشته ورزشی انتخاب شدn=328آزمودنی ها دارای میانگین سنی۲۵/۰۱سال ، میانگین سابقه بازی۵/۰۱لیگ بوده و۵۹/۲%از آنها سابقه عضویت در تیم ملی را داشتند. بازیکنان با استفاده از شکل اصلاح شده پرسشنامه سبک رهبری باس ) ۱۵۶۰ (، ادراک خود را از سبک رهبری مربی خود مشخص نمودند . برای تجزیه و تحلیل داده ها هم از آمار توصیفی و هم از آمار استنباطی استفاده شد به طوری که برای توصیف صفات کیفی از درصد و فراوانی و صفات کمی از شاخص های تمایل به مرکز و پراکندگی و از آمار استنباطی )آزمون تی تست و تحلیل واریانس( برای تجزیه، تحلیل و تفسیر داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که بین سبک رهبری تحولگرا وعملگرا در مربیان لیگ های برتر منتخب اختلاف معنی داری وجود دارد. و انفرادی یا گروهی بودن ورزش تاثیری در سبک رهبری مربیان ندارد.