سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود حکمت – دانشجویکارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر
ازاده نوراله نوری وندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدجامع شوشتر

چکیده:

سرمایه و سرمایه گذاری در سه دهه اخیر از بزرگترین چالشهای بخش کشاورزی ایران بوده است کهدر حال حاضر همچنان به قوت خود باقی است یکی از مهمترین وظایف مدیران ارشد بخش کشاورزی و دولت ها اتخاذ سیاست هایی است که ورود سرمایه و سرمایه گذاری را دراین بخش تسهیل نموده و از خروج سرمایه جلوگیری نماید حل این مشکل که بعنوان یک هدف استراتژیک در مقابل مدیران ارشد این بخش همواره خودنمایی می کندی نیازمند بحثهای گسترده نظری و راه کارهای متعدد عملی است که یکی از راه حلهای مشارکت کشاورزان در تامین مالی خدمات کشاورزی است از این رو ایجاد تعامل در کشاورزان جهت مشارکت در تامین مالی خدمات کشاورزی به سرعت در حال تبدیل به یک پارادایم جدید در بحث سیاست توسعه بخش کشاورزی است هدف از این مقاله بررسی تطبیقی راهبردهای جذب و تامین منابع مالی دربخش کشاورزی و نقش بانکها در این بخش می باشد.